‘Het’ team bestaat niet

Wanneer een groep personen samenwerkt om iets voor elkaar te krijgen, kun je spreken van een team. Deze definitie van een team is toepasbaar op verschillende samenwerkingsvormen. Of het nu gaat om een gelegenheidsteam (bijvoorbeeld een projectteam) of een vast team, een homogeen of multidisciplinair team, om samenwerking in de keten of samenwerking in een netwerk. De taak, de wijze van samenwerken en de wijze van aansturing kan behoorlijk uiteen lopen.

Teameffectiviteit

Wel is bij alle vormen van samenwerking de uitdaging om dit zo effectief mogelijk te doen. Effectieve teams ontstaan niet vanzelf. Aandacht voor teamontwikkeling is nodig; dit vraagt om een integrale aanpak vanuit 4 aandachtsgebieden.

Proces: zorgen voor de juiste diversiteit van kennis, kwaliteiten & voorkeuren,  heldere taken, rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsafspraken, een effectieve PDCA-cyclus.

Focus: gedeelde missie en visie, waarden; vertaling van de missie naar haalbare doelstellingen en actieplan, teamleden die elkaar verantwoordelijk houden voor het behalen van de doelen en de uitvoering van benoemde taken.

Flow: het vermogen tot het voeren van een constructieve dialoog en het komen tot heldere besluitvorming, probleemoplossend vermogen, een lerende cultuur, het vermogen om te kunnen omgaan met en inspelen op verandering 

Klimaat: onderling vertrouwen, waardoor kwetsbaarheden bespreekbaar zijn, onderlinge betrokkenheid en motivatie, bereidheid tot het voeren van moeilijke gesprekken.

Teamontwikkeling heeft tijd nodig

Een succesvol team ontstaat niet van vandaag op morgen. Teamontwikkeling verloopt gefaseerd, heeft tijd nodig. In iedere ontwikkelingsfase dienen zich andere ontwikkelthema’s aan. De meeste teams hebben af en toe behoefte aan een impuls in hun ontwikkeling; het inschakelen van externe begeleiding kan dan een goede stap zijn. Door het plannen van een of meer teamsessies, creëren leidinggevende en teamleden de gelegenheid expliciet stil te staan bij de eigen effectiviteit en met elkaar actief stappen te maken richting beter functioneren.

Teamdiagnose voor de juiste aanpak

Een teamdiagnose maakt helder wat nodig is. Vaak maak ik een eerste analyse met de opdrachtgever. Regelmatig is een gezamenlijke diagnose met het gehele team de eerste stap in het plan van aanpak, omdat zo een gezamenlijk beeld ontstaat van de stand van zaken, terwijl de diagnose ook draagvlak creëert voor de vervolgstappen in het begeleidingstraject.